อาจารย์ศิริณี มุติตาภรณ์

Joined AIGS school in  2002
อาจารย์ ศิริณี มุติตาภรณ์ จบหลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ A.G. จาก AIGS เป็นอาจารย์สอนในสถาบัน AIGS ตั้งแต่ปี พ.ศ .2545 อาจารย์ช่วยงานธุรกิจเครื่องประดับเพชร, ทอง, และมุกของครอบครัวซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 40 ปี
Courses : การประเมิณคุณาภาพและตีราคาเพชร, การประเมิณคุณภาพและตีราคาพลอย

กมลมาศ โกสินทรกุล

Joined AIGS school in  2003
อาจารย์ กมลมาศ โกสินทรกุล เป็นนักอัญมณีศาสตร์และนักออกแบบ อาจารย์จบนักอัญมณีศาสตร์ GG และการออกแบบอัญมณีจาก GIA ประเทศไทย อาจารย์ช่วยธุรกิจร้านทองที่มีมานานกว่า 30 ปีของครอบครัว และเป็นอาจารย์สอนที่สถาบัน AIGS ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546.
Courses : การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร

อาจารย์จิตวดี ระวิวงษ์

Joined AIGS school in  2006
อาจารย์จิตวดี ระวิวงษ์ ได้รับรางวัลการออกแบบระดับนานาชาติหลายรางวัล อาจารย์ได้รับประกาศนียบัตรการออกแบบจากโรงเรียนเพาะช่าง อาจารย์สอนที่ AIGS ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบเครื่องประดับอัญมณีมากกว่า 12 ปี.
Courses : การออแบบเครื่องประดับ, การร่างแบบเครื่องประดับ

อาจารย์ทศพร วานิชนาม

Joined AIGS school in  2009
อาจารย์ทศพร วานิชนาม มีประสบการณ์การค้าทองคำมากกว่า 15 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้างขายทองนำเกียเฮง จำกัด, กรรมการบริหาร บริษัท เพาเวอร์ โกลด์ บูลเลี่ยน อินเตอร์เทรด จำกัด, และเป็นตัวแทนสนับสนุน การซื้อขายอนุพันธ์ทองคำ บริษัท วาย แอล จี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ จำกัด เป็นอาจารย์ผู้สอนในสถาบัน AIGS เมื่อปี พ.ศ. 2552.
Courses : ทองคำ

อาจารย์ชารินี อมรรุ่งมีธรรม

Joined AIGS school in  2017
อ.ชารินี อมรรุ่งมีธรรม จบประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ ระดับเกียรตินิยม จากสถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเซีย และหลักสูตรการประเมินคุณภาพเพชร จากสถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งอเมริกา อีกทั้งได้ผ่านการฝึกอบรมพิเศษด้านการออกแบบเครื่องประดับอัญมณีจากผู้เชี่ยวชาญของโรงเรียนออกแบบพาร์สัน (นิวยอร์ค) ปัจจุบันอาจารย์เป็นเจ้าของธุรกิจ "ชารินีจิวเวลรี่"
Courses : การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร (หลักสูตรเร่งรัดภาคภาษาอังกฤษ)

ณัฐพล รัตนสกลพัฒน์

Joined AIGS school in  2017
อ. ณัฐพล ได้ดำรงตำแหน่งอาจารย์กับทาง AIGS มามากกว่าหนึ่งปี โดยก่อนนี้อาจารย์เคยเป็นครูสอนด้านเพชรและพลอยที่ GIA ประเทศไทยเป็นเวลา 1 ปี นอกจากนั้นอาจารย์ยังสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนักอัญมณีศาสตร์ GIA ในประเทศฮ่องกงและได้รับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชฟฟีลด์ ตามลำดับ
Courses : การวิเคราะห์อัญมณี, การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย, การวิเคราะห์ พลอยธรรมชาติ พลอยปรับปรุงคุณภาพและสังเคราะห์, การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร

Ting Wu (Michelle)

Joined AIGS school in  2017
อ.มิเชล ได้ศึกษาวิชาอัญมณีเป็นเวลา 8 ปี และสำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาอัญมณีศาสตร์ จาก Gemological Institute China university of Geosciences ประเทศจีน หลังจากจบการศึกษา อาจารย์ได้ร่วมงานกับทาง AIGS และยังได้รับทุนการศึกษาจากทางสถาบัน พร้อมทั้งได้รับประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ A.G. อาจารย์ได้ทำงานเป็นนักอัญมณีศาสตร์ใน AIGS Lab และเป็นครูสอนในโรงเรียนด้วย โดยอาจารย์สามารถพูดภาษาจีนและอังกฤษได้ อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการภาคภาษาจีน
Courses : การวิเคราะห์อัญมณี, การประเมินพลอยธรรมชาติ พลอยปรับปรุงคุณภาพ และสังเคราะห์

ภัทรภูมิ สุดประเสริฐ

Joined AIGS school in  2018
อ.ภัทรภูมิ เป็นอาจารย์สอนวิชาอัญมณีที่ AIGS ซึ่งรับผิดชอบในหลักสูตร การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร, การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย และ การวิเคราะห์พลอยธรรมชาติ พลอยปรับปรุงคุณภาพ และสังเคราะห์ เป็นอาจารย์สอนอัญมณีที่มีประสบการณ์และนักอัญมณีศาสตร์ที่รักการแบ่งปันความหลงไหลในอัญมณีให้แก่นักเรียน
Courses : การวิเคราะห์อัญมณี, การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร, การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย, การวิเคราะห์พลอยธรรมชาติ พลอยปรับปรุงคุณภาพและสังเคราะห์

อาจารย์บุญนารถ ลักขณา

Joined AIGS school in  2006
อาจารย์บุญนารถ ลักขณา จบหลักสูตรประกาศนียบัตรการออกแบบจาก GIA ประเทศไทย เป็นอาจารย์สอนที่ AIGS เมื่อปี พ.ศ. 2549 มีประสบการณ์ด้านการสอนและการออกแบบเครื่องประดับมามากกว่า 10 ปี
Courses : การร่างแบบเครื่องประดับ (503) การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี (501)

YAJUN WANG (KEVIN)

Joined AIGS school in  2018
ยาจูน หวัง หรืออ.เควิน จบการศึกษาด้านอัญมณีศาสตร์เป็นเวลา 10 ปีจาก Gemological Institute China University of Geosciences และได้รับปริญญาเอกด้านอัญมณีศาสตร์ในปี 2560 เขาได้รับทุนการศึกษาจาก GIA ประเทศไทย หลังจบหลักสูตร GIA เขาทำงานเป็นทั้งผู้สอนในโรงเรียนอัญมณีศาสตร์ และนักอัญมณีศาสตร์ในแล็ปของAIGS
Courses : การวิเคราะห์พลอยธรรมชาติ พลอยปรับปรุงคุณภาพและสังเคราะห์

Jinding Yu (Lydia)

Joined AIGS school in  2018
จินดิ้ง ยู หรือ อ.ลิเดีย ได้ศึกษาด้านอัญมณีเป็นเวลา 7 ปีและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาอัญมณีศาสตร์จาก Gemological Institute, China University of Geosciences (Wuhan) (GIC) อาจารย์ได้รับใบรับรอง จาก British FGA (Gem-A) และ GIC ภายในครึ่งปี ก่อนร่วมงานกับ AIGS อาจารย์เคยทำงานที่ HRD Antwerp Shanghai อาจารย์ทำงานเป็นทั้งอาจารย์สอนในโรงเรียน และในแล็บของ AIGS
Courses : การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร

ศศิชา โอตาก้า

Joined AIGS school in  2018
อาจารย์ศศิชา โอตาก้า เป็นอาจารย์สอนในสถาบัน AIGS ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 อาจารย์เรียนจบหลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ A.G.ที่ AIGS และอาจารย์เคยเป็นเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการในห้องแล็ปและสอนการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์มามากกว่า 4 ปี อาจารย์มีโอกาสได้ไปทำงานที่ตลาดพลอยในจังหวัดจันทบุรี จึงทำให้อาจารย์มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในด้านอัญมณี
Courses : การวิเคราะห์อัญมณี

Somsri Thammathitirut

Joined AIGS school in  2019
อ.สมศรี ดำเนินธุรกิจค้าส่งเพชรมายาวนานเกือบ 40 ปี นำเข้าเพชรจากทั่วทุกมุมโลก เช่น Antwerp's diamond และขายส่งให้กับผู้ค้าปลีกอัญมณีชั้นนำในประเทศไทย อาจารย์ยังได้ออกแบบเครื่องประดับและมีร้านชื่อ GEMMA ตั้งอยู่ในตึกJTC อ.สมศรีเริ่มต้นเป็นอาจารย์คนแรกของ AIGS ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาและวิทยากร และอาจารย์ยังได้รับ GG, FG และ AG อีกด้วย
Courses : ทุกสิ่งที่ต้องการรู้เกี่ยวกับเพชรในตลาด

โชค สิน ไชย

Joined AIGS school in  2020
อาจารย์ โชค ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับทางสถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเซีย AIGS โดยอ.โชค เป็นผู้ที่สนใจในเรื่องหยก และมีประสบการณ์ด้านหยกมากว่า 17 ปีรวมยังเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เรื่องหยกอีกด้วย
Courses : หลักสูตรหยก