สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเชีย (AIGS)  เปิดสอนวิชาฟื้นฟูทักษะนักอัญมณีศาสตร์ ซึ่งเหมาะสมสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านอัญมณีศาสตร์ (ไม่จำกัดสถาบันการศึกษา) ที่อาจไม่ได้ใช้ทักษะทางด้านอัญมณีหรือลืมเนื้อหาบางส่วนไป และต้องการรื้อฟื้นความรู้เกี่ยวกับอัญมณีศาสตร์ ทั้งทักษะการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ อัญมณีธรรมชาติ - อัญมณีสังเคราะห์ และ อัญมณีปรับปรุงคุณภาพ รวมถึงการประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร เพื่อนำไปใช้ในธุรกิจอัญมณี