20 days     USD 2,500

珠宝设计专业课程,讲授素描和水彩,设计内容包括戒指、耳饰、吊坠、项链、手链、袖口和胸针。课程由获奖珠宝设计师讲授,学员结业前需提交满足要求的设计作品。

20 days     USD 2,500
20 days     USD 2,500