วิชาการประเมินคุณภาพและตีราคาเพชรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินคุณภาพเพชรอย่างเป็นระบบ ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ศัพท์เทคนิคที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ การตีราคาเพชร รวมทั้งการฝึกปฏิบัติในการประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร

โอกาสในการสร้างอาชีพ:

 •  ดำเนินธุรกิจการค้าปลีกหรือค้าส่งเพชรและเครื่องประดับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 • เป็นผู้ค้าอิสระ
 • สามารถทำงานในธุรกิจการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
 • สามารถทำงานในห้องปฏิบัติการตรวจสอบเพชร.

เนื้อหาวิชาโดยสังเขป (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

 • การเกิดของเพชร
 • องค์ประกอบและคุณสมบัติของเพชร
 • การประเมินคุณภาพเพชรโดยใช้หลักสากล
 • เพชรสังเคราะห์และเพชรเลียนแบบ
 • เพชร CVD
 • การปรับปรุงคุณภาพเพชร
 • การประเมินราคาเพชร
 • ภาคปฏิบัติ: ฝึกประเมินคุณภาพและตีราคาเพชรในระดับต่างๆ

​คุณสมบัติของผู้เรียน:

 • มีธุรกิจเกี่ยวกับเพชร หรือทำงานในบริษัทผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายเพชร และผู้ต้องการจะประกอบอาชีพในส่วนที่เกี่ยวกับเพชรหรือแม้แต่ผู้ที่สนใจต้องการหาความรู้เพิ่มเติ่ม เป็นต้น
 •  อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

ระยะเวลาการเรียน: หลักสูตร 2 สัปดาห์ เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ (ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติเวลา 09.00-16.00 น. )

ภาษาที่ใช้สอน: ภาษาไทย

ราคาค่าลงทะเบียนเรียน: 50,000 บาท

จำนวนที่นั่งนักเรียน: 15 คน

 

อุปกรณ์ที่นักเรียนจะได้รับ: หนังสือเรียน, กล้องพกพากำลังขยาย 10 เท่า และ ปากคีบ

   

*วุฒิบัตรการประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร*

  วุฒิบัตรที่จะได้รับในหลักสูตรภาษาไทย จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเพื่อความเป็นสากล