แพทย์หญิงสิริพัชร์ โอฬารกิจเจริญ


ประสบการณ์การเรียนทางไกล กับสถาบัน AIGS

ดิฉันสนใจอยากเรียนหลักสูตรอัญมณีศาสตร์มานาน เพราะที่บ้านทำธุรกิจด้านนี้อยู่ เลือกเรียนที่ AIGS เนื่องจากคุณพ่อเคยเป็นศิษย์เก่ามาก่อน อยากจะเรียนมากแต่ดิฉันติดปัญหามีเวลาน้อย ทำงานประจำรับราชการอยู่ ลางานยาวไม่ได้ เมื่อทราบว่ามีหลักสูตรเรียนทางไกล จึงตัดสินใจลงเรียนทันที โดยเริ่มที่หลักสูตรการประเมินค่าและตีราคาเพชร เป็นหลักสูตรแรก            

 ในการเรียนนั้นทางสถาบันส่งเอกสารมาให้ศึกษาและมีแบบฝึกหัดให้ทำในแต่ละบท อ่านหนังสือไปก็ตอบคำถามไป เมื่อได้คำตอบก็ส่งให้อาจารย์ตรวจและอาจารย์ก็ตอบกลับ ทำให้ความเข้าใจในเนื้อหาดีขึ้น ใช้เวลาศึกษายามว่างเป็นเวลา 6 เดือน จากนั้นไปเรียนสรุปทบทวนที่สถาบันอีก 1 วันเต็ม แล้วเข้าห้องปฏิบัติการฝึกฝนอีก 2 วันเต็ม จึงทำการสอบ              

ในการเรียนการสอนนั้น อาจารย์ให้ความเป็นกันเองอย่างมาก มีข้อสงสัยก็สามารถปรึกษาได้ทันที การเข้าห้องปฏิบัติการก็มีตัวอย่างให้ศึกษามากมาย และมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลืออย่างเป็นกันเอง ทำให้เรียนจบได้อย่างไม่เครียด มีความสนุกเป็นการใช้เวลายามว่างของเราให้เป็นประโยชน์ เมื่อจบหลักสูตรแล้วก็สามารถนำความรู้มาใช้ได้อย่างมั่นใจ